2018 anthro brown_fur canine cat clothed clothing duo eyewear feline fur glasses kounosuke_(morenatsu) male mammal morenatsu open_shirt shin_(morenatsu) shirt tanuki tree yu_chi_i