1girl black_eyes black_hair japanese_clothes kumiko_(ninny) miko military military_uniform mimei_(soudentou_no_mimei) oriental_umbrella short_hair soudentou_no_mimei umbrella uniform yato_(soudentou_no_mimei)