3girls akaashi_keiji black_hair blonde_hair bowl brown_hair chopsticks food glasses haikyuu!! hamburger hinata_shouyou long_hair multicolored_hair multiple_boys multiple_girls nishinoya_yuu noodles orange_hair school_uniform shimizu_kiyoko short_hair yachi_hitoka yasai_(getsu)