1girl black_legwear blue_eyes dagashi_kashi highres kotoyama nail_polish pantyhose purple_hair ringed_eyes self_shot shidare_hotaru short_hair skirt v